กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมพบ เกรียรัมย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวินัย ประชุมแดง
ครู คศ.2

นางสาววราภรณ์ ทานคำ
ครู คศ.1

นางสาวนัชชา โรจน์บูรณาวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนาภรณ์ สว่างศรี
ครูผู้ช่วย