กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมพบ เกรียรัมย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวินัย ประชุมแดง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาววราภรณ์ ทานคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0