กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมพบ เกรียรัมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวินัย ประชุมแดง
ครู คศ.1

นางสาวรำไพ มหามาตร