ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาตั้งอยู่เลขที่  ๑๗๕  หมู่ที่ ๕ ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์รหัสไปรษณีย์  ๓๑๑๕oโทรศัพท์ o๔๔๖oo๖๙  โทรสารo๔๔๖oo๖๙ website www.somsamedwittaya.ac.th สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   มีเนื้อที่  ๖๗ ไร่  ๑  งาน  ๓๒  ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ  ๑๓  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านตาโหงกบ้านเสม็ด  บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านพงแขม  บ้านไร่โนนเจริญ  บ้านหนองยาง  บ้านหนองจาน  บ้านหญ้าคา  บ้านหนองหัวควาย  บ้านห้วยน้อยบ้านเสม็ด  บ้านพงแขม  บ้านหนองจาน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

       โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  ( เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม )  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนมัธยมระดับตำบล  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์( หนองหัววัว )  บ้านเลขที่ 175  หมู่ที่ ๕  ตำบลชุมแสง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  ห่างจากอำเภอสตึกเป็นระยะทาง  ๑๘  กิโลเมตร  มีเนื้อที่  ๖๗  ไร่  ๑ งาน  ๓๒  ตารางวา  เปิดสอนมาตั้งแต่  ปีการศึกษา ๒๕๓๗  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  เมื่อวันที่  ๑o  สิงหาคม  ๒๕๔o  และได้แต่งตั้งให้  นายสุรพล  ศรีภักดี  ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่และดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาคนแรก  และปัจจุบันมีนางสาววรินทร  ปัดกอง  เป็นผู้อำนวยการ

      ปัจจุบันมีครู อาจารย์ ประจำการ  ๑๒  คน  พนักงานราชการ  ๔  คน  อาคารชั่วคราว  ๒  หลัง  อาคารเรียนกึ่งถาวร ๑  หลัง   อาคารเรียนแบบ  ๒๑๖  ปรับปรุง  ๒๕๔๖  อีก ๑ หลัง