กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพงษ์เดช ปะรุมรัมย์
ครู คศ.1