กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวภูริดา อุพลรัมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวรเชษฐ์ รักษา
ครูผู้ช่วย