กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวภูริดา อุพลรัมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายวรเชษฐ์ รักษา
ครูผู้ช่วย