กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวภูริดา อุพลรัมย์ (ศิลปะ)
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวรเชษฐ์ รักษา (ดนตรี)
ครู คศ.1