สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน    ม่วง - ขาว
ม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง  ความอดทน ความกล้าหาญ
ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์  ความซื่อสัตย์  แสงสว่าง