กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีระพล อัตถปรัชญาเมือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ