กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีระพล อัตถปรัชญาเมือง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ