คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร สิงห์ชาดา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสัทธาภิวุฒิ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : พระภิกษุ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายลิขิต เทียมตรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางทองม้วน สุขจิต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา สุขจิตต์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพุฒิ สุขจิต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง แสงแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายยุนนท์ พละศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรินทร ปัดกอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :