คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพู สุขจิตต์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสัทธาภิวุฒิ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : พระภิกษุ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางทองม้วน สุขจิต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคำแพง สุขจิตต์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรวัตร พันโพค้า
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพุฒิ สุขจิตต์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล ประจงรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายยุนนท์ พละศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :