กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเกรียงศักดิ์ โกบสันเทียะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์