กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเกรียงศักดิ์ โกบสันเทียะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์