กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพัชราวลัย เกรียรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ