กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพัชราวลัย เกรียรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1