พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจของโรงเรียน : 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
3. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ
4. พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
5. พัฒนาและปรับปรุง สื่อ และเทคโนโลยี และ นวัตกรรมทางการศึกษาให้ทันสมัยและพอเพียง
6. บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
เป้าประสงค์ :
1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุขในการเรียนรู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพด้วยวิธีที่หลากหลายต่อเนื่อง
4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน : ยิ้มง่าย ทักทาย สวัสดี
เอกลักษณ์ของโรงเรียน : โรงเรียนร่มรื่น
คติธรรมประจำโรงเรียน : ปญฺญา โลกสมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก
คำขวัญของโรงเรียน : สามัคคี เรียนดี มีคุณธรรม
จุดเน้นของโรงเรียน : สะอาด มารยาทดี มีน้ำใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 
ค่านิยมองค์กร “SMW” : 
S = Sufficiency ความพอเพียง 
M = Management การบริหารจัดการ
W = Wisdom ความฉลาด