พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
  1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมและหลักปัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนผ่านเกรณฑ์มาตรฐาน
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสม
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพด้วยวิธีที่หลากหลายต่อเนื่อง
  4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ครูและโรงเรียนพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคาอาเซียน