พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจของโรงเรียน : 
          1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2.  ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
          3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
          4. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ
          5. พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
          6. พัฒนาและปรับปรุง สื่อ และเทคโนโลยี และ นวัตกรรมทางการศึกษาให้ทันสมัยและพอเพียง
          7. บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 
เป้าประสงค์ :
          1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
          2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬาอย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน
          3. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุขในการเรียนรู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสม
          4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพด้วยวิธีที่หลากหลายต่อเนื่อง
          5. ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน : กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน : โรงเรียนวิถีพุทธ
คติธรรมประจำโรงเรียน : ปญฺญา โลกสมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก
คำขวัญของโรงเรียน : สามัคคี เรียนดี มีคุณธรรม
จุดเน้นของโรงเรียน : มารยาทดี  มีน้ำใจนักกีฬา

 
ค่านิยมองค์กร “SMW” : 
S = Sufficiency ความพอเพียง 
M = Management การบริหารจัดการ
W = Wisdom ความฉลาด