กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวแสงดาว โขนภูเขียว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัจฉรีญาธร อินทร์มิทักษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0