กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวแสงดาว โขนภูเขียว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย