กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวแสงดาว โขนภูเขียว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1