กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมพบ เกรียรัมย์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0885818150
อีเมล์ : sompobkriaram@gmail.com
ที่อยู่ :
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา
เครื่องราช : ทม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
2541 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550-2560 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดการสอน เรื่องระบบนิเวศ
2 ชุดการสอนเรื่องความหลากหลายของระบบนิเวศ