คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายก้องเกียรติ สำโรงแสง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6