คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิมล ตาลชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6