ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ 2564