คณะผู้บริหาร

นายปัญญา กุลแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา