ผลงานนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม และโรงเรียนภัทรบพิตร ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียดผลงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม และโรงเรียนภัทรบพิตร 
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.30เข้าร่วม1. เด็กหญิงบุญรอด  ศาลางาม
 
1. นางสาวอัจฉรีญาธร  อินทร์พิทักษ์
 
2ภาษาไทยการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.60เข้าร่วม1. นายณัฐวุฒิ  ศรีสุข
 
1. นางสาวศิริกุล  อุ่นศิลป์
 
3วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.361ทองแดง131. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  อินธิสอน
2. เด็กหญิงนิภา  ไชยวุฒิ
3. เด็กหญิงวีรอร  ตะเกิงผล
 
1. นางสาวรำไพ  มหามาตร
2. นายสมพบ  เกรียรัมย์
 
4วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.689ทอง71. นางสาวสิริวิมล  ทองงาม
2. นางสาวสุธิตา  รมรัตน์
3. นางสาวเกษณีย์  หาสุข
 
1. นายสมพบ  เกรียรัมย์
2. นายเกรียงศักดิ์  โกบสันเทียะ
 
5วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.378เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงกฤษณา  สุครีพย์
2. เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  เยียวรัมย์
 
1. นายสมพบ  เกรียรัมย์
2. นางสาวรำไพ  มหามาตร
 
6สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.391.4ทองชนะเลิศ1. เด็กชายสมเจต  ชาวสวนงาม
 
1. นางสาวปัญจรีลักษณ์  พละศักดิ์
 
7สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6-1-1. นางสาววีรยา  เพิ่มดี
 
1. นางสาวปัญจรีลักษณ์  พละศักดิ์
 
8สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.384.87ทอง111. เด็กหญิงวราพร  ใสสะอาด
2. เด็กชายวีระพล  ดีปราศัย
 
1. นายธีระพล  อัตถปรัชญาเมือง
2. นายอนุชา  พรมพลเมือง
 
9สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6-1-1. เด็กหญิงชลนิภา  เผยศิริ
2. เด็กหญิงดวงพร  ศิริสุข
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยือรัมย์
4. เด็กหญิงวันวิสา  เลิศยะโส
5. เด็กหญิงวิรุณทิพย์  ซีกงูเหลือม
6. เด็กหญิงวิลัยพร  หมื่นคำยอง
7. เด็กหญิงวิไลวัลย์  สำราญใจ
8. เด็กหญิงสาวิตรี  สายกระสุน
9. เด็กหญิงสิรินยา  ดียิ่ง
10. เด็กหญิงสุกันยา  ยอดสิงห์
 
1. นายอนุชา  พรมพลเมือง
2. นายธีระพล  อัตถปรัชญาเมือง
3. นางสาวปัญจรีลักษณ์  พละศักดิ์
 
10สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.361ทองแดง121. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยืนยง
2. เด็กหญิงพนิดา  เยาว์รัมย์
 
1. นายยุนนท์  พละศักดิ์
2. นางสาวปัญจรีลักษณ์  พละศักดิ์
 
11ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.668ทองแดง51. นายธุวานนท์  อินธิสาน
 
1. นายอนุชา  พรมพลเมือง
 
12ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.669ทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายวรวุฒิ  ทีอ้น
2. นายสินธญา  ยีรัมย์
3. นายอัฐพล  สีเกี๋ยง
 
1. นายอนุชา  พรมพลเมือง
2. นายธีระพล  อัตถปรัชญาเมือง
 
13ภาษาต่างประเทศการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3-1-1. นางสาวศศิธร  ศิริสุข
 
1. นางจีรนันท์  ศรีเกษ
 
14การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.678.2เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวทราภรณ์  ทัศมี
2. นางสาววัชราภรณ์  หงษ์ทอง
3. นางสาวสุดาพร  ชินบุตร
 
1. นางพัชราวลัย  เกรียรัมย์
2. นายสมพบ  เกรียรัมย์
 
15การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3-1-1. เด็กหญิงปยุดา  พิมพ์อินทร์
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ทองงาม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นามพรม
 
1. นางพัชราวลัย  เกรียรัมย์
2. นางสาวรำไพ  มหามาตร
 
16การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.685ทองชนะเลิศ1. นางสาวสุดารัตน์  ไชยวุฒิ
2. นางสาวอรุณศรี  ศรีพรม
3. นางสาวเย็นนะพา  ศรีสุข
 
1. นางพัชราวลัย  เกรียรัมย์
2. นางสาวลลิตา  จันทราสา
 

โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2558,13:34   อ่าน 929 ครั้ง