ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาชุดกิจกรรมกาเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามวัฏจักร 7Eเรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์ 4 สำหรับ

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาชุดกิจกรรมกาเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามวัฏจักร 7Eเรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา   อำเภอสตึก

จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32

 

ผู้รายงาน         วินัย  ประชุมแดง

ปีที่ศึกษา          ปีการศึกษา 2561

 

บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6          3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

            กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคู่มือครู จำนวนอย่างละ 6 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต จำนวน 30 ข้อ  4) แบบประเมิน                   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ t (t-test)

           ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพรายชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่ชุดที่ 1-ชุดที่ 6 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพรวมทุกชุด เท่ากับ 80.55/80.24 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 80/80 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรม             การเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2562,11:06   อ่าน 891 ครั้ง