ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูหญิง 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :