ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :