ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักผู้ครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :