ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอินทนิล 1 อาคารเรียน อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :