กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววราภรณ์ ทานคำ (เคมี)
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0879654339
อีเมล์ : yy-yui@hotmail.com
ที่อยู่ :
51 ม 2 ต สุรนารี อ เมือง จ นครราชสีมา 30000
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ประถมศึกษา โรงเรียนสุขานารี
2548 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโคราชพิทยาคม
2551 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโคราชพิทยาคม
2559 ปริญญาตรี (ค.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาเคมี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
มี.ค - เม.ย 2560 โรงเรียนบ้านอาวอก พนักงานราชการครูวิทยาศาสตร์
พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล