กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธีระพล อัตถปรัชญาเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 080-9684769
อีเมล์ : thira.2510@gmail.com
ที่อยู่ :
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
3 สิงหาคม 2552 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐศาสตร์บัณฑิต
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2557-2560 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีเด่น
2 ครูดีเด่น