กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเกรียงศักดิ์ โกบสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7255521
อีเมล์ : krukai2545@gmail.com
ที่อยู่ :
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ค.บ.คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
2540 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขามสะแกแสง
2537 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขามสะแกแสง
2534 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดอนพะงาด (รัฐราษฎร์วิทยา)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25 ตุลาคม 2545 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 3
28 มีนาคม 2555 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา คศ.2
24 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล