คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของงาน 4 ฝ่าย มีดังนี้

1. คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณ : คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

2. คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล : คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

3. คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ : คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่


4. คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป : คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่