คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของงาน 4 ฝ่าย มีดังนี้
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานงบประมาณ : คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล : คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ : คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป : คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่