วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ภายในปี2558โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา มุ่งอบรมนักเรียนให้มีคุณธรรม
นำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฉลาดใช้เทคโนโลยี 
มีคุณภาพผ่านเกรณฑ์มาตรฐาน ครูได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน