ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ย. 60 ถึง 19 พ.ย. 60 การแข่งกีฬามัธยมศึกษา กลุ่มการศึกษาสหวิทยาเขตสตึกเพื่อคัดตัวแทนสหวิทยาเขต
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฒานักเรียนระดับมัธยมศึกษาระดับสหวิทยาเขตสตึก
ชุดกีฬา สหวิทยาเขตสตึก
09 พ.ย. 60 ถึง 10 พ.ย. 60 กีฬาภายในสถานศึกษา สมเสม็ดเกมส์ประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา สมเสม็ดเกมส์

ชุดกีฬาสี
03 พ.ย. 60 วันลอยกระทง
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
ไทยนิยม อบต ชุมแสง